Общи условия

Общи условия
1. Домейнът https://myautoshop.bg/ наричан за кратко „САЙТЪТ“ са собственост на “Универсал Авто” ЕООД, ЕИК: 103745623, адрес на управление: гр. Варна, ул. Дедеагач No3, наричаназа кратко „ТЪРГОВЕЦА“.

"myautoshop.bg" е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. "myautoshop.bg" не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден “myautoshop.bg” ще уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “myautoshop.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “myautoshop.bg” на заявление за покупка попълнено правилно от Клиента. “ myautoshop.bg” се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, заедно с дължимите преки и косвени данъци, да достави на Клиента закупената стока. При посочване на неверни и/или непълни данни от Клиента, “myautoshop.bg” не носи отговорност. Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. Договорът обвързва “ myautoshop.bg” за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес. Всички цени са в български левове с включен ДДС.

Права и задължения на страните

 Мyautoshop.bg се задължава:
да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
да достави в срок заявената за покупка стока
да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). Гарантираме, че всички продукти са нови, неупотребявани и запечатани от производителя.

Клиентът се задължава:
да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес
да плати цената на стоката
да заплати разходите по доставката, при наличие на такива
да осигури достъп и възможност за получаване на стоката
При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “myautoshop.bg” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие “ myautoshop.bg” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

Лични данни
"myautoshop.bg" защитава личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "myautoshop.bg" може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. "myautoshop.bg" има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@myautoshop.bg Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията
"myautoshop.bg" се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получил изричното писмено съгласие на Клиента; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; "myautoshop.bg" е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Отговорност
"myautoshop.bg" не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "myautoshop.bg" не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "myautoshop.bg".

Спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "myautoshop.bg", съобразно българското законодателство.

II. Гаранционни условия
Фирма "myautoshop.bg" предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената стока 
III. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от : лош транспорт, съхранение, неправилна експлоатация или опит за ремонт от страна на Клиента. myautoshop.bg си запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите продукти, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.

Помощ
I. Разглеждане на стоките в магазина и закупуване
Обръщайте внимание на допълнителните забележки поместени във всеки списък с продукти, както и в детайлното описание на продукта Те ще ви дадат допълнителна информация за продукта и моделите автомобили, за които той е подходящ. Всяка снимка на продукт е линк към неговото детайлно описание, от където можете да преминете към закупуването му чрез бутона "ДОБАВИ". След натискане на бутона стоката автоматично се добавя и визуализира във вашата кошница. За да извършите покупка не трябва да сте предварително регистриран. След като се идентифицирате, с бутона "-" "+" "изтрий" корегирате броя. - Потвърждение на покупката - изписват се всички детайли на покупката, като имате възможност да промените данните въведени по всяка една от горните стъпки. С бутона "Потвърди покупката" системата ще изпрати е-mail с адреса на доставка, закупения продукт, цената и начина на плащане, който сте избрали. С това вашата покупка е направена.
 
II. Регистрация
Полетата маркирани с "*" са задължителни. За да се регистрирате трябва да сте съгласен с общите условия на "myautoshop.bg", за които можете да прочете в менюто "Общи условия". Благодарим Ви, че избрахте myautoshop.bg като решение за Вашия автомобил. Ние работим усилено да осигурим качествени авточасти на добра цена.
Ако имате някакви въпроси към нас, моля не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес:
Телефон: +3596664038

При заплащане на наложения платеж на КУРИЕРА, КЛИЕНТЪТ получава платежен документ – разписка за наложен платеж, която е неразделна част от договора за покупко‐продажба.

Всички пратки са с опция – „провери дали да платиш“. КЛИЕНТЪТ има право да откаже пратката, ако сметне, че изпратените продукти не отговарят на неговите очаквания, без да дължи неустойка.

Администратор на личните данни е:  “Универсал Авто” ЕООД, ЕИК: 103745623, адрес на управление: гр. Варна, ул. Дедеагач No3. Сигурността и правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за “Универсал Авто” ЕООД и нашите потребители. Затова за нас е важно те да разберат как и защо обработваме тяхната лична информация.

Администраторът на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защите на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. С прилаганата политика за защита на личните данни. Администраторът зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните както на регистрираните потребители така и на всеки оставил своите лични данни във формите на запитвания. С полагането на мерки за защита на нашето онлайн и офлайн съдържание ние гарантираме, че сме взели мерки срещу неправомерното обработване на лични данни, които получаваме. Използваме съвременни технологии и защити, за да предоставим сигурност и минимизиран риск.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на “Универсал Авто” ЕООД. Тя не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас - нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на онлайн услуги за продажба на злато и продукти от злато и друга полезна информация, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от “Универсал Авто” ЕООД.